Rośnij
Z
nami!

EuroCert EuroCert

Jesteśmy partnerem Centrum Certyfikacji EuroCert z siedzibą w Warszawie.

Przebyty proces szkolenia i certyfikacji upoważnia nas do generowania certyfikatów kwalifikowanych i zawierania umów z naszymi klientami w imieniu Eurocert. Usługi wydania certyfikatu świadczymy w siedzibie naszej firmy lub w siedzibie firmy klienta. Proces wydania certyfikatu trwa średnio około 20 minut. Osoba bezpośrednio zainteresowana kupnem certyfikatu musi być obecna podczas jego generowania w celu weryfikacji danych i potwierdzenia tożsamości. Akceptowanymi dokumentami poświadczającymi tożsamość osoby, dla której ma zostać wygenerowany podpis elektroniczny są:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • karta pobytu.

Certyfikaty są wydawane na dwa lata i wymagają odnowienia na kolejny okres. Proces odnowienia certyfikatu przebiega równie sprawnie jak procedura jego pierwszego wydania i należy przeprowadzić go przed upływem terminu jego ważności. Nie ma możliwości odnowienia certyfikatu, dla którego upłynął termin ważności. Odnowienie może zostać przeprowadzone zdalnie. Odnawiamy także certyfikaty wydane przez instytucje inne niż EuroCert .

Certyfikaty kwalifikowane

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (kwalifikowane podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanym Rozporządzeniem eIDAS,  wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, kwalifikowany podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Weryfikacja podpisu elektronicznego jest skuteczna przy założeniu, iż certyfikat jest ważny.

Wszystkie certyfikaty wydany przez EuroCert zawierają podstawowe informacje:

  • Dane Subskrybenta/Firmy;
  • Uprawnienie Subskrybenta/Firmy;
  • Zastosowanie Certyfikatu; 
  • Klucz publiczny zawarty w certyfikacie – dane techniczne;

Certyfikaty kwalifikowane można bezpiecznie używać w instytucjach takich jak: ZUS, US, KRS, Służba Zdrowia, OSK oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.